HIidenkiven päiväkodissa noudatetaan Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa, jonka pohjalta on laadittu päiväkodin oma toimintasuunnitelma. Päiväkodille on laadittu myös lain mukaiset omavalvonta- ja turvallisuussuunitelmat. Näiden lisäksi lapsille laaditaan henkilökohtaiset varhaiskasvatusuunnitelmat yhdessä vanhempien kanssa.


HIIDENKIVEN PÄIVÄKODIN

TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018


Hiidenkiven päiväkotiyhdistys ry.

Nivarinkatu 8 a

33610 Tampere

p.050-4411022

hiidenkivenpaivakoti@gmail.com

www.hiidenkivenpaivakoti.fi

www.hiidenkivenpaivakoti.kuvat.fi/blogi

facebookissa Hiidenkiven päiväkoti


Hiidenkiven päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 1995. Päiväkoti on Hiidenkiven päiväkotiyhdistys ry:n ylläpitämä palvelusetelituottaja ja tarjoaa hoitoa alle 6-vuotiaille Tampereen ja lähikuntien lapsille. Päiväkotimme on avoinna arkipäivisin pääsääntöisesti ma-pe klo.7.00-17.00 välillä. Otamme huomioon lasten hoidontarpeen ja jousto aukioloajoissa on mahdollista. Valmistamme itse päiväkodilla perinteistä kotiruokaa omassa keittiössä. Päiväkodissa toimii kaksi sisarusryhmää, joissa lasten ikäjakauma on 1-5v. Ryhmien rakenne: MAXIT 4-5-vuotiaat 11kpl ja MINIT 1-3-vuotiaat 12kpl


HENKILÖKUNTA:

Tiina Raatikainen LTO/PK:n johtaja

Sonja Kananen LTO

Idaliina Helminen LH (Tuuli Rantasen sijainen)

Hannu Savolainen LH

Virpi Häkkinen KEITTÄJÄ

Toimintamme pohjaa valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan, jonka pohjalta on laadittu Hiidenkiven päiväkodin toimintasuunnitelma ja lasten omat varhaiskasvatussuunnitelmat. Lisäksi ryhmille laaditaan ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma ja toimintaa toteutetaan pienryhmissä.

TOIMINTA-AJATUS:

Hiidenkiven päiväkoti tarjoaa lapselle kodinomaisen kasvu- ja oppimisympäristön, jossa annetaan tilaa leikille ja luovalle toiminnalle. Tuemme lapsen kasvua ja kehitystä elämyksellisen toiminnan kautta ja toiminnan lähtökohtana ovat lapsesta itsestään lähtevä luovuus ja lapsen oma halu toteuttaa itseään ja tätä kautta kannustamme lasta myös rohkeaan itsensä ilmaisuun.

Hiidenkiven päiväkodissa käytetään luovuutta ylläpitävänä menetelmänä projektityöskentelyä, joka tukee lapsilähtöistä toimintaa ja kokonaisvaltaista oppimista. Pyrimme
huomioimaan yksilöllisesti lapsen omat tiedot, taidot ja kokemukset sekä vanhempien näkemykset. Luontokasvatus on myös oleellinen ja tärkeä osa toimintaamme. Kasvaminen päiväkodin sisarusryhmässä vahvistaa sosiaalisia taitoja, yhteisten
pelisääntöjen noudattamista ja muiden huomioonottamista ja arvostamista.

OPPIMISYMPÄRISTÖ:

Pyrimme huomioimaan sisarusryhmän eri-ikäiset lapset toiminta- ja oppimisympäristön käyttäjinä sekä kehittämään lasten oppimisympäristöä siten, että se tukee sekä toiminnan eriyttämistä että lasten omaehtoista leikkiä. Päiväkotimme toimii myös asukasyhteisön yhteistalona, joten se asettaa tiettyjä rajoituksia oppimisympäristön järjestämiselle. Emme pysty pitämään koko välineistöämme aina näkyvillä vaan joudumme pitämään osan tavaroista kaapeissa talon iltakäytön takia. Päiväkodissamme on iso liikunta- ja musiikkitila "pommari" ja sauna, jossa on vesileikkimahdollisuus. Lämmitämme saunan muutaman kerran vuodessa esim. käymme joulusaunassa. Lapsilla on päivän aikana mahdollisuus leikkiä vapaasti yläkerrassa olevissa tiloissa. Käytössämme on myös päiväkodin piha ja vieressä oleva leikkikenttä, joka mahdollistaa esim. ohjatun ulkoliikunnan. Tärkeän oppimisympäristönä pidämme myös isoa pihapiiriämme ja lähimetsiä sekä Olkahisen uimarantaa ja alueella olevia leikkipuistoja.


TULEVAN TOIMINTAKAUDEN PAINOTUKSET JA KEHITTÄMISENKOHTEET:

-oppimis- ja leikkiympäristön ja leikin kehittäminen

-toimintakauden projektin aihe on ”Luova lapsi leikkii”

-päivittäisen liikunnan lisääminen esim. aamupiirillä, pienryhmissä'

-pienryhmätoiminnan kehittäminen ja vuorovaikutuskerhon aloittaminen

-lasten osallisuuden lisääminen, mielipiteiden kuunteleminen, esilletuominen ja toteuttaminen (lasten kokous 1 kerta/kk), lasten oman arvioinnin kehittäminen

-pedagoginen dokumentointi: lasten ja leikin havainnointi, valokuvaus, videokuvaus (myös lapset toteuttavat). Uusi blogi toimii myös dokumentointi- ja arviointivälineenä kaikille osapuolille

-toiminnan kehittämiseen on laadittu kehittämissuunnitelma, jonka mukaan kaikki henkilökunnasta toimivat ja sitä arvioidaan suunnitelman mukaan sovitusti.

YHTEISTYÖ KODIN JA MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA:

Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut käydään yhdessä vanhempien kanssa kaksi kertaa vuodessa. Päiväkodin henkilökunta havainnoi lapsia sekä tekee jatkuvaa pedagogista dokumentointia kirjaten havainnot lapsista muistiin. Käytämme dokumentoinnin apuna valokuvausta sekä videokuvausta ja näitä hyödynnämme keskusteluissa vanhempien kanssa. Lapsilla on mahdollisuus osallistua vasukeskusteluihin sekä toiminnan
suunnitteluun ja arviointiin. Otamme vasukeskusteluihin käyttöön uuden opetushallituksen laatiman keskustelulomakepohjan, johon kirjaamme vaaditut asiat. Vasukeskustelut pitävät ryhmän lastentarhanopettajat.

Hiidenkiven päiväkoti tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppanit ovat lähipäiväkodit, neuvolat, koulu ja seurakunta. Seurakunta tarjoaa kirkollisia lasten tapahtumia, joihin voidaan osallistua. Päiväkotien keskinäinen yhteistyö tapahtuu esim. viskarivierailuiden merkeissä. Mikäli lasta koskevia asioita on tarpeen käydä läpi moniammatillisemmassa asiantuntijaverkossa, voidaan pyytää konsultaatiota tai
käyntiä varhaiskasvatuksen erityisopettajalta (VEO).

Päiväkotia yllä pitää Hiidenkiven päiväkotiyhdistys ry., joka koostuu lasten vanhemmista. Yhdistyksen toiminnan
kautta vanhemmilla on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä henkilökunnan
kanssa. Tämä yhteistyö tukee myös vanhempien keskinäistä vuorovaikutusta sekä verkostoitumista, joka taas omalta osaltaan vahvistaa pienen päiväkodin yhteisöllisyyttä.

TIEDOTUSKANAVAT:

Yhteydenotot perheen ja päiväkodin välillä tapahtuu kohdatessa, puhelimitse ja sähköisesti. Toivomme vanhempien seuraavan aktiivisesti Muksunkirjaa, jonka kautta tiedotamme
ajankohtaisista toimintaa koskevista asioista ja tulevista tapahtumista. Muksunkirja toimii myös lasten asioiden ”reissuvihkona”. Hiidenkiven päiväkodin kotisivut sekä facebook-sivusto eivät toimi asioiden tiedotuskanavana vaan yleisesitteenä.
Syksyllä aloitettu uusi blogi toimii aikaisemman projektikansion sijaan yhtenä toiminnan dokumentointi- ja arviointivälineenä

KIUSAAMISEN EHKÄISEMINEN:

Kiusaamista ehkäistään siten, että aikuinen on läsnä kaikissa lasten toiminnoissa, tekee havaintoja ja puuttuu mahdollisiin kiusaamistilanteisiin. Aikuisen ja lapsen lämmin suhde
on erittäin tärkeä kiusaamiskäyttäytymisen ehkäisyssä sekä uhrin
puolustamisessa. Lasten kanssa puhutaan kiusaamisesta ja käydään yhteiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaan toimitaan sekä etsitään yhdessä rakentavia ratkaisuja. Turvallisen ilmapiirin luominen, sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen opettaminen, itsetunnon vahvistaminen, tapa- ja moraalikasvatus, lasten osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen ovat keinoja kiusaamisen ennalta ehkäisyyn. Kiusaamistilanteista keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja.

KESTÄVÄ KEHITYS:

Lapsia ohjataan huomioimaan kierrätys. He saavat osallistua roskien lajitteluun ja tulevat tietoisiksi kierrätyksen periaatteista. Kiinnitetään huomiota luonnonsuojeluun, kierrätykseen, kulutustapoihin ja yhdessä ympäristön siistinä ja viihtyisänä pitämiseen sekä retkeillään luonnossa ja lähiympäristössä.

LYHYT KUVAUS OPPIMISEN ALUEIDEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTTAMISESTA:

1.ILMAISUN MONET MUODOT

- Kehollinen ja suullinen ilmaisu, nukketeatteri, draamakasvatus, eri taidemuotojen yhdistely ja eheyttäminen. Teatterivierailut, Muumimuseossa vierailu, roolivaatteet lasten leikkeihin käyttöön

- Musiikki: sisällytetään varhaiskasvatuspäivän aikana moniin kohtiin, musiikin kuuntelu, laulaminen, soittimiin tutustuminen, soittaminen ja tanssi

-Huomioidaan lasten laulutoiveet ja tehdään uusia lauluja, lasten oma ”bändi” ja vapaa musisointi, Suomi 100v. ja perinteiset lastenlaulut

-Kuvallinen ilmaisu: elämyksellisyys, erilaisiin työvälineisiin ja materiaaleihin tutustuminen, muovailu, taidekuvien tarkastelu, valokuvaus, videokuvaus

-Kuvallinen ilmaisu mukana kaikissa oppimisen alueissa ja yhdistyy leikkiteemaan

-Kamerakynän pedagogiikka ja sen tehtävien toteutus erityisesti viskareilla

- Kevään taidenäyttely


2. KIELTEN RIKAS MAAILMA

-Harjoitellaan kuuntelemista, oman puheenvuoron pyytämistä ja odottamista, puheen tuottamisen tukeminen, ajatuksista ja kokemuksista kertominen päivittäin, rohkaiseminen
itsensä ilmaisuun

-Lasten kielellisen kehityksen tukeminen päivittäisillä laululeikeillä, loruilla ja saduilla, satujen kuunteleminen, kirjallisuuteen tutustuminen, leikkien ”virittäminen” satujen avulla

-Pienryhmiin jakaminen myös kielellisten valmiuksien mukaisesti (vasuista nousevat tarpeet). Vuorovaikutuskerho tukee omalta osaltaan tätä oppimisen aluetta

- Lasten oman arvioinnin kehittäminen (peukkuarviointi, lasten kokous)


3. MINÄ JA MEIDÄN YHTEISÖMME

-Ryhmäytymisen tukeminen, kaveritaidot, kiusaamisen ehkäisy, tunteiden sanoittaminen, yhteisten sääntöjen sopiminen ja niiden noudattaminen, eettisen ajattelun kehittymisen tukeminen

-Suomalaiseen perinnekulttuuriin tutustuminen, juhlapyhät, joulu- ja kevätjuhla, Suomi 100v., kirkkovierailut, vanhempien kanssa tehtävä kevätretki, taidenäyttely

-Minä ja oma perhe, vanhempien ammatit, SupersankariMinä-teema

-Mediakasvatus: lasten kanssa tutustutaan valokuvaamalla/videokuvaamalla tehtävään dokumentointiin, tuotoksia katsotaan, niistä keskustellaan ja arvioidaan yhdessä. Kamerakynän tehtävät, oman mediaa tuottaminen, laitteiden
käytön opettelu, turvallinen ja kriittinen median käyttö, mukana arjessa

4. TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI

-Ympäristökasvatus: retkeillään luonnossa ja lähiympäristössä (myös rakennettu ympäristö), kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen ja niihin tutustuminen, huomioidaan projekteissa

-Teknologiakasvatus: käytetään kameraa, tietokonetta, tabletteja ja opetellaan niiden käyttöä ja toimintaa

Matemaattinen ajattelu: syyskaudella kehitetään rakenteluleikkiä, lasketaan, lajitellaan, vertaillaan päivittäisissä tilanteissa, kiinnitetään lasten huomio matematiikkaa ympäristössä ilmenevään matematiikkaan


5. KASVAN, LIIKUN JA KEHITYN

-Liikkuminen:
päivittäisen liikunnan lisääminen pienryhmätoiminnan avulla, liikuntaleikit aamupiirillä, ulkoliikunta, temppuradat, hieno- ja karkeamotoriikkaa tukevia harjoituksia, tarjotaan mahdollisuus omaehtoiseen liikuntaan

-Ruokakasvatus:
edistetään myönteistä suhtautumista syömiseen, tuetaan terveellisiä ruokatottumuksia, eri aistien avulla ruokaan tutustuminen, ruoanvalmistukseen osallistuminen, apulaiset, leipominen, hyvät pöytätavat ja ruokarauha

-Terveys ja turvallisuus: Lasten kanssa keskustellaan levon, liikkumisen ja hyvien ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle. Henkilökohtaisen hygienian tukeminen ja yleinen hygienia. Itsestä ja omista tavaroista huolehtiminen. Harjoitellaan lähiliikenteessä liikkumista ja käydään läpi liikennesääntöjä. Itsearvioinnin harjoitteleminen

ARVIOINTI:

- Henkilökunta tekee jatkuvasti pedagogista havainnointia kirjaten asioita muistiin ja sen pohjalta pedagogista arviointia, toimintasuunnitelman arviointi puolivuosittain, kehittämissuunnitelma ja sen arviointi erikseen sovittuina ajankohtina riippuen kehittämisenkohteista

-Kehityskeskustelut (yksilö ja tiimi), henkilökunnan itsearviointi

-Yhteistyö vanhempien kanssa, VASUkeskustelut, blogiin dokumentoidaan päiväkodin tapahtumia, vanhempainillat, laatukyselyt

- Arviointi lasten kanssa ryhmässä ja itsearviointi. Toimintaa dokumentoidaan esim.videointia hyväksi käyttäen, lasten omat tuotokset