Hiidenkiven päiväkoti tarjoaa lapselle kodinomaisen kasvu- ja oppimisympäristön, jossa annetaan tilaa leikille ja luovalle toiminnalle.

Päiväkodin toimintasuunnitelma

Tuemme lapsen kasvua ja kehitystä elämyksellisen toiminnan kautta ja toiminnan Kodinomainen paivakoti Tampereellalähtökohtana ovat lapsesta itsestään lähtevä luovuus ja lapsen oma halu toteuttaa itseään ja tätä kautta kannustamme lasta myös rohkeaan itsensä ilmaisuun.

Hiidenkiven päiväkodissa käytetään luovuutta ylläpitävänä menetelmänä projektityöskentelyä, joka tukee lapsilähtöistä toimintaa ja kokonaisvaltaista oppimista.

Pyrimme huomioimaan yksilöllisesti lapsen omat tiedot, taidot ja kokemukset sekä vanhempien näkemykset.

Luontokasvatus on myös oleellinen ja tärkeä osa toimintaamme.

Kasvaminen päiväkodin sisarusryhmässä vahvistaa sosiaalisia taitoja, yhteisten pelisääntöjen noudattamista ja muiden huomioonottamista ja arvostamista.

HIIDENKIVEN PÄIVÄKODIN TOIMINTASUUNNITELMA

Hiidenkiven päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 1995. Päiväkoti on Hiidenkiven päiväkotiyhdistys ry:n ylläpitämä palvelusetelituottaja ja tarjoaa hoitoa alle 6-vuotiaille lapsille. Päiväkotimme on avoinna arkipäivisin pääsääntöisesti ma-pe klo.7.00-17.00 välillä. Otamme huomioon lasten hoidontarpeen ja jousto aukioloajoissa on mahdollista. Päiväkodissa toimii yksi sisarusryhmä Mollit , jossa lasten ikäjakauma 1-5v.

Toimintamme pohjaa valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan, jonka pohjalta on laadittu Hiidenkiven päiväkodin toimintasuunnitelma. Lisäksi ryhmälle laaditaan ryhmän pedagoginen suunnitelma ja toimintaa toteutetaan pienryhmissä.

TOIMINTA-AJATUS:

Hiidenkiven päiväkoti tarjoaa lapselle kodinomaisen kasvu- ja oppimisympäristön, jossa annetaan tilaa leikille ja luovalle toiminnalle. Tuemme lapsen kasvua ja kehitystä elämyksellisen toiminnan kautta ja toiminnan lähtökohtana ovat lapsesta itsestään lähtevä luovuus ja lapsen oma halu toteuttaa itseään ja tätä kautta kannustamme lasta myös rohkeaan itsensä ilmaisuun. Hiidenkiven päiväkodissa käytetään luovuutta ylläpitävänä menetelmänä projektityöskentelyä, joka tukee lapsilähtöistä toimintaa ja kokonaisvaltaista oppimista. Pyrimme huomioimaan yksilöllisesti lapsen omat tiedot, taidot ja kokemukset sekä vanhempien näkemykset. Luontokasvatus on myös oleellinen ja tärkeä osa toimintaamme. Kasvaminen päiväkodin sisarusryhmässä vahvistaa sosiaalisia taitoja, yhteisten pelisääntöjen noudattamista ja muiden huomioonottamista ja arvostamista.

TOIMINTAKAUDEN PAINOTUKSET JA KEHITTÄMISENKOHTEET:

Lapsen varhaiskasvatuksessa aloittaminen ja siirtymisen käytäntöjen kehittäminen:

  • Huoltajilla on mahdollisuus tukea lapsensa varhaiskasvatuksen aloittamista vähitellen. Keskustelemme yhdessä perheen kanssa jokaisen uuden lapsen tutustumisesta ja ensimmäisistä viikoista.
  • Keskustelemme etukäteen huoltajien kanssa tutustumiskäynnillä tai välittömästi lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen. Huoltajat kertovat lapsensa tavoista ja tottumuksista liittyen esim. ruokailuun, lepoon ja lapsen mielenkiinnonkohteisiin. Hyödynnämme tietoa arjessa ja helpotamme saamamme tiedon avulla lapsen varhaiskasvatuksen aloittamista. Samalla huoltajat saavat tietoa varhaiskasvatuksesta, päiväkodista ja osallistumismahdollisuuksista. Ensi syksylle suunnitteilla esitietolomake.
  • Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen henkilöstö ottaa hänet huomioon ja rakentaa luottamusta lapseen ja perheeseen. Henkilöstö mahdollistaa kaverisuhteiden kehittymisen sekä auttaa kiinnittymään osaksi uutta ryhmää. Lapsi voi ottaa mukaan turvalelun tai kuvan perheestä.

– Rakennamme, ylläpidämme ja uudistamme varhaiskasvatusyksikkömme oppimisympäristöä yhdessä lasten kanssa heidän toiveensa ja tarpeensa huomioiden. Tavoitteena on, että oppimisympäristö kutsuu lasta sitoutuneeseen leikkiin, sekä kannustaa lapsia leikkimään, liikkumaan, tutkimaan, luomaan ja ilmaisemaan yhdessä.

-lasten osallisuuden lisääminen, mielipiteiden kuunteleminen, esilletuominen ja toteuttaminen (lasten kokouksia järjestetään säännöllisesti), lasten oman arvioinnin kehittäminen/harjoitteleminen  (erilaiset keskustelut, hymynaamat ja peukutukset)

-pedagoginen dokumentointi: lasten ja leikin havainnointi, valokuvaus, videokuvaus, projektinesittely ja dokumentointi (myös lapset toteuttavat). Blogi toimii myös dokumentointi- ja arviointivälineenä kaikille osapuolille, taidenäyttely keväällä

YHTEISTYÖ KODIN JA MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA:

Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut käydään yhdessä vanhempien kanssa vähintään kerran vuodessa. Päiväkodin henkilökunta havainnoi lapsia sekä tekee jatkuvaa pedagogista dokumentointia kirjaten havainnot lapsista muistiin. Käytämme dokumentoinnin apuna valokuvausta sekä videokuvausta ja näitä hyödynnämme keskusteluissa vanhempien kanssa. Lapsilla on mahdollisuus osallistua vasukeskusteluihin sekä toiminnan suunnitteluun ja arviointi. Vasukeskustelut pitää varhaiskasvatuksen opettaja.

Hiidenkiven päiväkoti tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppanit ovat lähipäiväkodit, neuvolat, koulu ja seurakunta. Seurakunta tarjoaa kirkollisia lasten tapahtumia, joihin voidaan osallistua. Päiväkotien keskinäinen yhteistyö tapahtuu esim. viskarivierailuiden merkeissä. Mikäli lasta koskevia asioita on tarpeen käydä läpi moniammatillisemmassa asiantuntijaverkossa, voidaan pyytää konsultaatiota tai käyntiä varhaiskasvatuksen erityisopettajalta (VEO).

Päiväkotia yllä pitää Hiidenkiven päiväkotiyhdistys ry., joka koostuu lasten vanhemmista. Yhdistyksen toiminnan kautta vanhemmilla on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä henkilökunnan kanssa. Tämä yhteistyö tukee myös vanhempien keskinäistä vuorovaikutusta sekä verkostoitumista, joka taas omalta osaltaan vahvistaa pienen päiväkodin yhteisöllisyyttä.

TIEDOTUSKANAVAT:

Yhteydenotot perheen ja päiväkodin välillä tapahtuu kohdatessa, puhelimitse ja sähköisesti. Toivomme vanhempien seuraavan aktiivisesti Muksunkirjaa, jonka kautta tiedotamme ajankohtaisista toimintaa koskevista asioista ja tulevista tapahtumista. Muksunkirja toimii myös lasten asioiden ”reissuvihkona”. Hiidenkiven päiväkodin kotisivut sekä facebook-sivusto eivät toimi asioiden tiedotuskanavana vaan yleisesitteenä. Syksyllä aloitettu uusi blogi toimii aikaisemman projektikansion sijaan yhtenä toiminnan dokumentointi- ja arviointivälineenä

KIUSAAMISEN EHKÄISEMINEN:

Kiusaamista ehkäistään siten, että aikuinen on läsnä kaikissa lasten toiminnoissa, tekee havaintoja ja puuttuu mahdollisiin kiusaamistilanteisiin. Aikuisen ja lapsen lämmin suhde on erittäin tärkeä kiusaamiskäyttäytymisen ehkäisyssä sekä uhrin puolustamisessa. Lasten kanssa puhutaan kiusaamisesta ja käydään yhteiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaan toimitaan sekä etsitään yhdessä rakentavia ratkaisuja. Turvallisen ilmapiirin luominen, sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen opettaminen, itsetunnon vahvistaminen, tapa- ja moraalikasvatus, lasten osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen ovat keinoja kiusaamisen ennalta ehkäisyyn. Kiusaamistilanteista keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja.

KESTÄVÄ KEHITYS:

Lapsia ohjataan huomioimaan kierrätys. He saavat osallistua roskien lajitteluun ja tulevat tietoisiksi kierrätyksen periaatteista. Kiinnitetään huomiota luonnon suojeluun, kierrätykseen, kulutustapoihin ja yhdessä ympäristön siistinä ja viihtyisänä pitämiseen sekä retkeillään luonnossa ja lähiympäristössä.

LAAJA-ALAINEN OPPIMINEN JA OPPIMISEN ALUEET:

– Varhaiskasvatusyksikössämme lasten laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueita ja oppimisen alueita vahvistetaan hyödyntämällä ryhmissä projekti- ja teematyöskentelyä

– Henkilökunta tuntee laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, sekä oppimisen alueet ja huolehtii niiden toteutumisesta päivittäisessä pedagogisessa toiminnassa.

– Varhaiskasvatusyksikössämme henkilöstö havainnoi ja osallistuu lasten leikkiin, jolloin saamme tietoa lasten keskinäisestä vuorovaikutuksesta, heidän kiinnostuksen kohteistaan ja elementtejä ryhmän varhaiskasvatuksellisiin sisältöihin.

– Toimintamme vastaa laaja-alaisen osaamisen tavoitteita sisältäen monipuolisesti kaikki oppimisen eri osa-alueet.

LYHYT KUVAUS LAAJA-ALAISEN OPPIMISEN ALUEIDEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTTAMISESTA:

1.ILMAISUN MONET MUODOT

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön. Varhaiskasvatuksen musiikillisen ilmaisun tavoitteena on tuottaa lapsille musiikillisia kokemuksia sekä vahvistaa lasten kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Kuvallisen ilmaisun tavoitteena on kehittää lasten suhdetta kuvataiteeseen, muuhun visuaaliseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön. Sanallisen ja kehollisen ilmaisun tavoitteena on, että harjoitukset ja leikit tarjoavat lapsille mahdollisuuden monipuoliseen kielelliseen ja keholliseen kokemiseen, ilmaisuun ja viestintään

– Kehollinen ja suullinen ilmaisu, draamakasvatus, eri taidemuotojen yhdistely ja eheyttäminen

– Musiikki: sisällytetään varhaiskasvatuspäivän aikana moniin kohtiin, musiikin kuuntelu, laulaminen, soittimiin tutustuminen, soittaminen ja tanssi

– Huomioidaan lasten laulutoiveet ja tehdään uusia lauluja, soittimien valmistus, vapaa musisointi

– Kuvallinen ilmaisu: elämyksellisyys, monipuolisesti erilaisiin työvälineisiin ja materiaaleihin tutustuminen, valokuvaus, videokuvaus.

– Kuvallinen ilmaisu mukana kaikissa oppimisen alueissa ja yhdistyen projektista nouseviin aiheisiin

– Kevään taidenäyttely lasten töistä kevätjuhlan yhteydessä

2.KIELTEN RIKAS MAAILMA

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten identiteettien kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Kielen kehityksen tukeminen kytkeytyy lapsen monilukutaidon kehittymiseen. Lisäksi se on yhteydessä muun muassa lasten kulttuuriseen osaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvään laaja-alaiseen osaamiseen. Kehittyvät kielelliset taidot avaavat lapsille uusia vaikuttamisen keinoja, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen.

– Harjoitellaan kuuntelemista, oman puheenvuoron pyytämistä ja odottamista, puheen tuottamisen tukeminen, ajatuksista ja kokemuksista kertominen päivittäin, rohkaiseminen itsensä ilmaisuun.

– Lasten kielellisen kehityksen tukeminen päivittäisillä laululeikeillä, loruilla ja saduilla, satujen kuunteleminen, kirjallisuuteen tutustuminen, projektin ”virittäminen” satujen/median avulla

– Pienryhmiin jakaminen myös kielellisten valmiuksien mukaisesti (vasuista nousevat tarpeet). Viskari tukee omalta osaltaan tätä oppimisen aluetta

– Lasten oman arvioinnin kehittäminen (peukkuarviointi, lasten kokous)

3.MINÄ JA MEIDÄN YHTEISÖMME

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja harjoitella siinä toimimista. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten eettisen ajattelun taitojen kehittymistä. Katsomuskasvatuksen tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä. Lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohtimalla suunnataan lasten mielenkiintoa historiallisiin asioihin sekä hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Varhaiskasvatuksen mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja ilmaista itseään yhteisössään.

– Ryhmäytymisen tukeminen, kaveritaidot, kiusaamisen ehkäisy, tunteiden sanoittaminen, yhteisten sääntöjen sopiminen ja niiden noudattaminen, eettisen ajattelun kehittymisen tukeminen

– Suomalaiseen perinnekulttuuriin tutustuminen, juhlapyhät, joulu- ja kevätjuhla, vanhempien kanssa tehtävä kevätretki, taidenäyttely, yhteistyö päiväkodin vanhempainyhdistyksen kanssa

– Minä ja oma perhe: perheisiin tutustuminen, oman perheen esitteleminen, yhteisöllisyys

– Mediakasvatus:

Ensiaskeleet medialukutaitoon otetaan varhaiskasvatuksessa yhdessä mediaa uteliaasti ihmetellen, leikkien ja ennakkoluulottomasti kokeillen. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin medioihin, mediavälineisiin ja mediasisältöihin arjessa. Median tarinoihin eläydytään ja niitä käsitellään oman ilmaisun keinoin. Median tuottaminen on leikinomaista ja kokeilevaa yhdessä tekemistä, joka samalla rohkaisee lapsia luovaan itseilmaisuun. Mediaa käytetään apuna, kun tutkitaan yhdessä lasten kanssa ympäristöä, etsitään tietoa lapsia kiinnostavista kysymyksistä tai viestitään yhteisistä asioista. Viestinnässä tarpeellisia taitoja, vuorovaikutusta ja toisten huomioimista, harjoitellaan arjessa. Kokemisen ja tekemisen lomassa opetellaan turvalliseen ja vastuulliseen mediavälineiden ja -sisältöjen käyttöön yhdessä aikuisen kanssa.

-Lasten kanssa tutustutaan valokuvaamalla/videokuvaamalla tehtävään dokumentointiin, tuotoksia katsotaan, niistä keskustellaan ja arvioidaan yhdessä. Lasten omat valokuvat, lapset dokumentoivat toimintaa itse kuvaamalla

– Tuetaan lasten sanallista, kuvallista ja kehollista ilmaisua median tuottamisen parissa monipuolisin keinoin

– Ideoidaan ja tuotetaan kokeilevasti erilaisia mediasisältöjä, kuten digitarinoita, äänitaltiointeja tai piirroksia.

– Tutustutaan erilaisiin mediavälineisiin sekä digitaalisiin sovelluksiin ja ohjelmiin, ihmetellään yhdessä ja käytetään niitä leikinomaisesti ja kokeillen sisältöjen tuottamisessa.

– Rohkaistaan lapsia omiin aloitteisiin median tuottamisessa. Leikitään yhdessä sarjojen, pelien, videoiden ja elokuvien tapahtumia. Huomioidaan lasten erilaisia mielenkiinnon kohteita.

4.TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään. Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. Varhaiskasvatus tukee lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä suhtautumista matematiikkaan. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelunsa eri vaiheissa oleville lapsille. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Ympäristökasvatus sisältää kolme ulottuvuutta: oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön puolesta. Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kannustaa lapsia tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan. Varhaiskasvatuksen tehtävä on kotien rinnalla edistää ja antaa valmiuksia tieto- ja viestintäteknologiseen (TVT) osaamiseen.

– Ympäristökasvatus: retkeillään luonnossa ja lähiympäristössä (myös rakennettu ympäristö), kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen ja niihin tutustuminen, huomioidaan projekteissa. Vastuullinen ja kestävä toimiminen ympäristössä

– Teknologiakasvatus: käytetään kameraa, tietokonetta, tabletteja ja opetellaan niiden käyttöä ja toimintaa

– Matemaattinen ajattelu: rakenteluleikki tässä vahvasti tukena, lasketaan, lajitellaan, vertaillaan päivittäisissä tilanteissa, kiinnitetään lasten huomio matematiikkaa ympäristössä ilmenevään matematiikkaan. Tunnustelutaulut/pussit

5.KASVAN, LIIKUN JA KEHITYN

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan liikunnan iloa. Lapsia kannustetaan ulkoiluun ja liikunnallisiin leikkeihin kaikkina vuodenaikoina. Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Varhaiskasvatuksessa pohditaan yhdessä lasten kanssa terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Tavoitteena on tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia pyytää ja hakea apua sekä toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

– Liikkuminen: päivittäisen liikunnan lisääminen pienryhmätoiminnan avulla, liikuntaleikit aamupiirillä, ulkoliikunta, temppuradat, hieno- ja karkeamotoriikkaa tukevia harjoituksia, tarjotaan mahdollisuus omaehtoiseen liikuntaan, nassikkapaini

– Ruokakasvatus: edistetään myönteistä suhtautumista syömiseen, tuetaan terveellisiä ruokatottumuksia, eri aistien avulla ruokaan tutustuminen, ruoanvalmistukseen osallistuminen, apulaiset, leipominen, hyvät pöytätavat ja ruokarauha

-Terveys ja turvallisuus: Lasten kanssa keskustellaan levon, liikkumisen ja hyvien ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle. Henkilökohtaisen hygienian tukeminen ja yleinen hygienia. Itsestä ja omista tavaroista huolehtiminen. Harjoitellaan lähiliikenteessä liikkumista ja käydään läpi liikennesääntöjä. Itsearvioinnin harjoitteleminen

ARVIOINTI:

– Henkilökunta tekee jatkuvasti pedagogista havainnointia kirjaten asioita muistiin ja sen pohjalta pedagogista arviointia, toimintasuunnitelman arviointi puolivuosittain, kehittämissuunnitelma ja sen arviointi erikseen sovittuina ajankohtina riippuen kehittämisenkohteista

– Kehityskeskustelut (yksilö ja tiimi), henkilökunnan itsearviointi

– Yhteistyö vanhempien kanssa, VASUkeskustelut, blogiin dokumentoidaan päiväkodin tapahtumia

– Arviointi lasten kanssa ryhmässä ja itsearviointi. Toimintaa dokumentoidaan

valokuvaamalla ja videoimalla, lasten omat tuotokset

Päiväkoti Hiidenkivi musiikkitunti

%d bloggaajaa tykkää tästä: